บทที่1-สิงที่ต้องเตรียมสำหรับ Web application

สิงที่ต้องเตรียมสำหรับ Web application เพื่อความสำเร็จ

1-Webserver จำลอง หรือ Webserver จริง

  โปรแกรมสร้างWebserver จำลอง เช่น Appserv ,XAMPP ฯ

2-Editor เขียน Source code เข่น Notepad ,Notepad++ ,Editplus ฯ

สำหรับการฝึกซ้อมของนักเรียน นายชนะ กับนายธีระพล ครูจะให้ใช้ Webserver จริงคือ https://infinityfree.net/ ส่วน Editor ที่ใช้ในการพิมพ์ Source code จะใช้ Editor บน https://infinityfree.net/ และ Notepad++

Add a comment

HTML code is displayed as text and web addresses are automatically converted.

Add ping

Trackback URL : http://iam498.com/dotcl/index.php?trackback/6

Page top